Truyện đêm khuya –  Sống chết là cái lẽ thường trên cõi đời này. Đã sống thì sẽ phải có lúc chết, vậy cớ sao còn cố níu kéo, cố theo đuổi cái mà