Mời bạn đọc truyện ma trên đất Hà Tây truyện có thật được kể lại từ những người tận mắt chứng kiến, truyện được tìm hiểu rất kỹ và chia sẻ … ****