Thứ 6, ngày 13 tháng 4 năm 2012.., tôi nhận được một đường link đến một trang blog từ địa chỉ mail của người bạn tôi đã mất. Đó là ngày thất tuần kể