RadioPlus.vn – Toàn bộ câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 12 tiếng tại Washington, D.C., và tập trung vào Hội Tam điểm.[6] Robert Langdonđược triệu tập để thuyết giảng tại National Statuary Hall