RadioPlus.vn – Apơcbô vừa thi đỗ tú tài ở Cancơta, nay trở về làng. Con sông nhỏ chạy qua đây cứ hết mùa mưa là cạn khô, nhưng lúc này đang độ gió mùa tháng