Truyện Tình Yêu – “Tướng quân!” Đồn kỵ Trương hiệu úy vén rèm bước vào, tiếng áo giáp cứng rắn đập xuống đất tạo ra tiếng vang nặng nề, hắn vui mừng đến mức run