Hướng dẫn Up Truyện lên Website

I. Tạo Playlist và lấy shortcode để đưa vào bài viết

 

 

 

 

II. Tạo Bài Viết Mới